Konkurs dotacji na OZE-ostatnia szansa !

Home / Aktualności / Konkurs dotacji na OZE-ostatnia szansa !
Konkurs dotacji na OZE-ostatnia szansa !

Uwaga!!! Do 28 lutego 2020 r. można składać wnioski na dofinansowanie inwestycji w OZE zlokalizowanych w woj. Lubelskim.

Można dostać dotację na poziomie blisko 65% inwestycji !

To ostatnia taka okazja. Zapraszamy zainteresowanych. Sami również przygotowujemy własne projekty – nie chcemy zmarnować szansy.

Działanie 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach,

Wnioski można składać w terminie od 13.01.2020 r. do 28.02.2020 r.

Miejsce składania wniosków: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie,
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).

Beneficjenci:

  • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

Na co można otrzymać dofinansowanie

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

  • Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
  • Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji;
  • Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci);
  • Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości;
  • Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).

Do wsparcia kwalifikują się inwestycje w jednostki, których moc mieści się w zakresie:

– energia wodna (do 5 MWe),

– energia wiatru (do 5 MWe),

– energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),

– energia geotermalna (do 2 MWt),

– energia biogazu (do 1 MWe),

– energia biomasy (do 5 MWt/MWe),

– energia z instalacji wysokosprawnej kogeneracji (do 1 MW).

 

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 45 372 600,00 PLN w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 2 268 630,00 zł.

Intensywność pomocy:

– Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%

– Średnie przedsiębiorstwa: 70%

– Duże przedsiębiorstwa: 60%

 

Wyjątek stanowią projekty typu – budowa nowych instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej, w których planowana średnia produkcja netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu jest mniejsza niż 400 MWh/rok (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: wiatr, słońce, woda) oraz instalacji o mocy mniejszej niż 50 kWe (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: biomasa, biogaz).

Intensywność pomocy w tym przypadku wynosi :

– Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65%

– Średnie przedsiębiorstwa: 55%

– Duże przedsiębiorstwa: 45%

 

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

– dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: 2 500 000,00 PLN

– dla przedsiębiorstw spoza sektora MŚP: 3 000 000,00 PLN