WSPARCIE INWESTYCJI – dokumentacja, zgody, pozwolenia, uzgodnienia, nadzór

Home / Oferta / WSPARCIE INWESTYCJI – dokumentacja, zgody, pozwolenia, uzgodnienia, nadzór
WSPARCIE INWESTYCJI – dokumentacja, zgody, pozwolenia, uzgodnienia, nadzór

Kompleksowa obsługa procesu inwestowania w farmę PV – gruntową i dachową;  projektowanie, zgody, pozwolenia, uzgodnieni, nadzór inwestorski, odbiory technologiczne, zarządzanie funkcjonowaniem farmy i sprzedażą energii.

Oferujemy pomoc w następującym zakresie:

Wybór/analiza lokalizacji (na gruncie, na dachu hali magazynowej, fabryki itp.) – analiza warunków technicznym, kosztów przyłączenia do sieci, opłacalności.

Dobór technologii i rozwiązań – wykonanie projektu

Oferujemy kompleksową optymalizację technologii. Obejmuje to analizy całkowitych kosztów i dobór odpowiednich parametrów technicznych instalacji. Współpracujemy z producentami technologii, wykonawcami, a także naukowcami dzięki czemu możemy zaproponować Państwu „skrojone na miarę” rozwiązania i najlepsze ceny.

Proces uzyskiwania pozwoleń:

• Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – złożenie wniosku o wydanie decyzji, komunikacja z odpowiednimi urzędami i stronami postępowania oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także przeprowadzenie konsultacji społecznych;
• Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy – dla obszarów nieobjętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), obejmuje złożenie wniosku wraz z niezbędną dokumentacją (m.in. udokumentowanie dostępu działki do drogi publicznej), komunikacja z odpowiednimi organami; W przypadku, gdy MPZP istnieje, ale nie dopuszcza budowy w miejscu, gdzie planowana jest inwestycja, konieczna jest zmiana MPZP. W takim przypadku składamy wniosek o zmianę MPZP;
• Uzyskanie decyzji o warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do odpowiedniego operatora systemu dystrybucyjnego, poczynienie niezbędnych ustaleń z OSD;
• Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – złożenie wniosku po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń, oświadczeń, opinii i uzgodnień m.in. z Urzędem Gminy, starostwem powiatowym, regionalnym operatorem systemu dystrybucyjnego, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, lokalnym zarządcą dróg i uprawnionymi rzeczoznawcami ds. przepisów BHP, wymagań przeciwpożarowych i geotechnicznych;
• Uzyskanie innych niezbędnych pozwoleń, na przykład pozwolenia wodno prawnego, czy pozwolenia zintegrowanego.

Projekty budowlane

Oferujemy wykonanie projektu budowlanego wraz z całą dokumentacją techniczną wymaganą przy wnioskowaniu o pozwolenie na budowę, czy w rozmowach z bankami. Nasi projektanci wykonują kompletne prace projektowe obejmujące m.in.:
• Projekt architektoniczno budowlany (wymagany do pozwolenia na budowę);
• Projekt wykonawczy z dokładną specyfikacją techniczną;
• Projekty mediów towarzyszących (projekt linii energetycznej);
• Projekt dróg dojazdowych;
• Przedmiar robót;
• Kosztorys inwestorski;
• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

Dodatkowe informacje:

GRUNTY

Optymalnie zlokalizowany teren pod inwestycję to jeden z kluczowych warunków jej sukcesu. Dzięki współpracy z kilkoma tysiącami rolników w ramach Instytutu Doradztwa Rolniczego oraz współpracy z samorządami w ramach działań Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych posiadamy możliwość wskazania inwestorowi gruntów o odpowiedniej do potrzeb powierzchni , położeniu umożliwiającym łatwe przyłączenie się do sieci, jak również posiadających odpowiedni status w planie zagospodarowania przestrzennego.

BIZNESPLAN I ANALIZA EKONOMICZNA

Nasza wiedza oraz doświadczenie w zakresie planowania i realizacji instalacji wykorzystujących technologie OZE pozwalają nam pomóc Państwu w zaplanowaniu inwestycji w najbardziej efektywnym ekonomicznie kształcie. Wskażemy Państwu najlepsze w danym przypadku rozwiązania technologiczne, źródła finansowania i modele ekonomiczne.

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Współpraca z operującymi w regionie przedsiębiorstwami energetycznymi pozwala nam wskazać lokalizację inwestycji umożliwiającą przyłączenie do sieci oraz zadbać o szybkie wydanie decyzji – to może być często decydujący warunek powodzenia przedsięwzięcia. Może się bowiem okazać że mamy atrakcyjne grunty, a nie możemy się przyłączyć do sieci bo nie ma na danym obszarze wolnych mocy, albo że najbliższy GPZ jest tak daleko, że koszty przyłączenia przekroczą znacznie zyski z inwestycji. Szybkość działania ma z kolei znaczenie w przypadku ubiegania się o dotację. Często na złożenie dokumentacji nie ma zbyt wiele czasu, a praktyka pokazuje, że zakład energetyczny może czekać z wydaniem decyzji wiele miesięcy – co może zniweczyć nasze starania o finansowe wsparcie inwestycji . Mamy na to sposób. Możemy tu przytoczyć przykład dwóch własnych elektrowni – dzięki ponadstandardowemu trybowi całą procedurę kompletowania dokumentacji zakończyliśmy w 4 miesiące. Dzięki temu zdążyliśmy z wnioskiem, pozyskując 60% dofinansowanie.

KONCESJA URZĘDU REGULACJI ENERGETYCZNEJ

Zdecydowanie łatwiejsza procedura niż warunki przyłączenia ale bywa równie czasochłonna i łatwo w niej popełnić błąd. Dzięki posiadanemu doświadczeniu gwarantujemy – tak jak w poprzednim przypadku – odpowiednio szybką i pozbawioną błędów realizację tej procedury.

TECHNOLOGIA: DORADZTWO I WSPARCIE NAUKOWO-BADAWCZE

Każdy producent zachwala własną technologię często pomijając niewygodne fakty oraz nie biorąc pod uwagę specyficznych uwarunkowań inwestycji. Współpraca z wieloma dostawcami technologii
i środowiskiem naukowym oraz własne doświadczenia z budowy farm fotowoltaicznych pozwalają nam obiektywnie pomóc inwestorowi w wyborze najodpowiedniejszej oferty. Dzięki temu inwestor otrzyma konkretne wskazania technologiczne uwzględniające wszystkie uwarunkowania.

INNOWACJE I FINANSOWANIE WDRAŻANIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ

Dzięki wsparciu współpracujących z nami naukowców możemy opracować indywidualne rozwiązania na potrzeby inwestora, jak również pozyskać zewnętrzne środki na sfinansowanie fazy badawczej i wdrożeniowej.

OBSŁUGA UDZIAŁU W AUKCJACH ENERGII

Udział w aukcjach to skomplikowany proces – także technologiczny (trzeba zabezpieczyć się na wiele sposobów by mieć gwarancję skutecznego złożenia oferty w systemie IT). Dlatego oferujemy naszym klientom obsługę tego procesu – począwszy od skalkulowania odpowiedniej oferty, poprzez założenie konta i przejście niezbędnych procedur weryfikacyjnych, a na pomocy w złożeniu oferty skończywszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *